Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

Cel studiów:

Przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas zajęć słuchacze zdobędą praktyczną umiejętność korzystania z systemów bibliotecznych (szczególnie SOWA); katalogowania w formacie MARC 21; wykorzystania internetu w pracy bibliotekarza – szczególnie wyszukiwania informacji w bazach danych, katalogach centralnych; tworzenia prezentacji multimedialnych itp. Ponadto zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji bibliotek szkolnych; prawa dot. bibliotek; wyszukiwania, selekcji i oceny informacji oraz jej użytkowników. Zapoznają się ze współczesną literaturą dla dzieci i młodzieży, poznają metodykę pracy nauczyciela – bibliotekarza oraz problemy wychowawcze współczesnej szkoły.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Przygotowują do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach placówek opiekuńczo wychowawczych oraz pedagogicznych. Dają absolwentom możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy do pracy w tych placówkach.

Korzyści dla studentów:

Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania współczesnej biblioteki resortu edukacji narodowej. Uczestnicy studiów zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk bibliotekarza w tego typu placówkach.

Uzyskiwane uprawnienia, kwalifikacje, dodatkowe certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Katalogowanie w formacie MARC 21” organizowanego przez NUKAT.

Wykładowcy (sylwetki):

Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń i multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są spośród pracowników naukowych WSG oraz współpracujących z uczelnią doświadczonych praktyków, pracowników bibliotek naukowych, pedagogicznych i szkolnych.

Program studiów:

1. Podstawy wiedzy o bibliotece

 • Bibliotekarstwo a bibliotekoznawstwo, bibliologia i informatologia
 • Biblioteka w przestrzeni informacyjnej
 • Funkcje i zadania bibliotek
 • Typologia bibliotek (naukowe, publiczne, szkolne i pedagogiczne, specjalne)
 • Biblioteka w systemie kultury

2. Funkcje Biblioteki Narodowej w Polsce

 • Rola i znaczenie Biblioteki Narodowej i jej miejsce w sieci bibliotecznej w Polsce
 • Funkcje Biblioteki Narodowej
 • Instytut Bibliograficzny
 • Instytut Książki i Czytelnictwa
 • Zasoby cyfrowe
 • Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych Academica

3. Organizacja i zarządzanie biblioteką:

 • Misja, wizja i strategia biblioteki
 • Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece
 • Marketing biblioteczny 
 • Zawód i ramy kształcenia bibliotekarzy
 • Etyka biblioteczna i informacyjna

4. Prawo w bibliotece 

 • Podstawowe dokumenty prawne regulujące funkcjonowanie bibliotek:
 • dokumenty ogólnopaństwowe 
 • dokumenty resortu kultury 
 •  dokumenty resortu oświaty

5. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów: 

 • Gromadzenie zbiorów 
 • Selekcja zbiorów 
 • Zbiory specjalne 
 • Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
 • Biblioteki cyfrowe 
 • Ochrona i konserwacja zbiorów
 • Udostępnianie zbiorów (zasady, formy, regulaminy biblioteczne)

6. Opracowanie zasobów bibliotecznych: 

 • Opis bibliograficzny dokumentów wg ISBD. Struktura rekordu bibliograficznego w formacie MARC 21
 • Opis bibliograficzny obiektów cyfrowych
 • Hasła wzorcowe opisu bibliograficznego
 • Opracowanie rzeczowe zbiorów bibliotecznych
 • Klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne
 • Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
 • Język haseł przedmiotowych. Katalogowanie przedmiotowe
 • Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
 • Język haseł przedmiotowych KABA
 • Przyszłość języków informacyjnych

7. Format MARC21rekordu: 

 • Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki
 • Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego
 • Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe :

- zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych

8. Dostęp do informacji: 

 • Technologie informacyjne w bibliotece
 • Nowe media w bibliotece 
 • Wyszukiwanie informacji w internecie
 • Katalogi centralne 
 • Bazy danych

- Metody i narzędzia wyszukiwania informacji (systemy tradycyjne i elektroniczne)
- Wyszukiwanie w systemach online 
- Struktura i organizacja baz danych

9. Wybrane systemy komputerowe dla bibliotek:

 • Dostępne na rynku polskim systemy komputerowe
 • Wymagania sprzętowe 
 • Procedury zakupu i instalacji

10. Rynek książki młodzieżowej i dziecięcej

 • Rynek książki w Polsce i jego zmiany po 1989
 • Struktura rynku książki dla dzieci
 • Marketing (w szczególności promocja) książki 

11. Literatura dla dzieci i młodzieży:

 • Wyodrębnienie się literatury dziecięcej z całokształtu piśmiennictwa
 • Rozwój psychofizyczny dziecka a dobór literatury
 • Tabu literatury dziecięcej (strach, śmierć, polityka itd.)
 • Szlagiery literatury dla dzieci i młodzieży

12. Metodyka pracy biblioteki szkolnej
13. Edukacja medialna:

 • Istota, funkcje i klasyfikacja mediów
 • Edukacja medialna:

- książka i prasa
- film
- radio
- telewizja
- gry komputerowe
- internet

 • Media – specyficzne środowisko wychowawcze współczesnego człowieka
 • Edukacja medialna a biblioteki

14. Biblioteka szkolna jako centrum edukacji regionalnej

 • Zbiory regionalne
 • Izby regionalne
 • Imprezy regionalne
 • Lekcje regionalizmu

15. Biblioterapia

 • Podstawowe informacje o biblioterapii

- Definicje i rodzaje biblioterapii
- Ogólne zasady postępowania biblioterapeutycznego

 • Biblioterapia wychowawcza

- Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej
- Rozwój psychofizyczny dziecka a dobór literatury
- Grupowe zajęcia biblioterapeutyczne

 • Biblioterapia w szkole

- Wykorzystanie gotowych scenariuszy
- Tworzenie własnych scenariuszy

16. Tworzenie prezentacji w PowerPoincie i w internecie

 • Tworzenie prezentacji w PowerPoincie
 • Tworzenie stron WWW i umieszczanie ich w internecie

17. Problemy wychowawcze we współczesnej szkole:

 • Charakterystyka psychologiczna człowieka (procesy poznawcze, emocjonalnomotywacyjne, uczenie się), stres i frustracja
 • Zaburzenia w zachowaniu, nieprzystosowanie, trudności wychowawcze
 • Trudności wychowawcze a zaburzenia rozwoju
 • Dzieci nerwicowe i nerwowe
 • Dzieci zahamowane (z uwzględnieniem autyzmu)
 •  Dzieci Nadpobudliwe (z uwzględnieniem ADHD)
 • Dzieci niedostosowane społecznie
 • Przestępczość nieletnich
 • Uzależnienia behawioralne, a uzależnienia od substancji psychoaktywnych

18. Zmiany w systemie edukacji

 • Ewolucje systemu nauczania
 • Związki polityki, gospodarki i demografii z reformowaniem oświaty
 • Zmiany w polskim systemie oświaty

19. Podstawy pisania pracy dyplomowej

 • Struktura pracy dyplomowej
 • Studia literaturowe
 • Aparat naukowy pracy (bibliografia załącznikowa, przypisy)

20. Wizyta w wybranej bibliotece

 • Działalność biblioteki
 • Organizacja biblioteki
 • Zbiory biblioteki

21. Praktyka biblioteczna

 • Zasady organizacji biblioteki i jej miejsce w sieci bibliotecznej w Polsce
 • Gromadzenie, przechowywanie, ochrona, zabezpieczenia i konserwacja zbiorów
 • Udostępnianie zbiorów
 • Opracowanie zbiorów
Forma zaliczenia studiów:
 • Test w wybranych zagadnień programowych
 •  Praca dyplomowa.
Czas trwania studiów:
 • 350 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. praktyk).
 • 3 semestry. 

Kierunek realizowany w porozumieniu z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki