Biuro Obsługi Studenta

Biuro Obsługi Studenta

Obsługa Studentów/Słuchaczy (godziny funkcjonowania Kolegium):

Poniedziałek - piątek (8:00 - 16:00)

Telefoniczna obsługa studenta pod nr telefonu 67 211 76 26/27

Kontakt mailowy (preferowany) - adres pila@byd.pl

        
Adres:
Biuro Obsługi Studenta
Kolegium Nauk Stosowanych w Pile
al. Niepodległości 2
64-920 Piła 


 

Informacje dotyczące Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Zgodnie z Regulaminem Opłat za Studia od semestru letniego 2011/2012 Indywidualna Organizacja Studiów (zwana dalej IOS) jest odpłatna w wysokości 200,00 zł za każdy semestr (z wyjątkiem osób studiujących 2 kierunki na WSG).

Poniżej znajduje się Instrukcja przyznawania IOS na semestr letni r. a. 2015/2016, zgodnie z którą każdy student będzie musiał załączyć do deklaracji przyznania IOS harmonogram indywidulanej organizacji studiów.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Instrukcją - (pobierz)

Dokumenty wymagane do IOS:

Deklaracja IOS (pobierz)
Harmonogram IOS (pobierz)

Przyjęcie na studia na wyższy semestr

ZASADY PRZYJĘĆ NA WYŻSZY SEMESTR

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kserokopią indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia efektów kształcenia student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 350 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy studiów. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic efektów kształcenia skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia.

PRZYJĘCIE NA STUDIA - WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć następujące dokumenty:

studia I stopnia 
studia II stopnia

 • ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią,
 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów,
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
 • oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek fizjoterapia;
 • dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055).
Aktualności
cze1
2020
maj7
2020
mar25
2020

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki