Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do neurologii i teorii zachowania. Dzięki Integracji Sensorycznej uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafimy dobrze zaplanować i systematycznie wykonywać codzienne czynności. Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Cel studiów: 

Zapoznanie z zagadnieniem integracji sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Poznanie dysfunkcjami i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę spełniającą wymagania metody integracji sensorycznej. 

Adresaci:

Studia adresowe są do lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów. 

Uzyskiwane uprawnienia: 

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres Integracji Sensorycznej. Dzięki zdobytym umiejętnościom do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć określonych programem studiów, które spełniają wymogi określone w przepisach prawa regulującego wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. z 2013 roku, poz.1207). 

Wykładowcy (sylwetki): 

Specjaliści zajmujący się integracją sensoryczną, pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną, opiekuńczo-wychowawczą, oligofrenopedagogiką, pedagogiką specjalną, społeczną, psychologią, prawem, medycyną, są to zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Program studiów:
 1. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - warsztat
 2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej
 3. Bazowe systemy sensoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
 4. Psychologia kliniczna dziecka 
 5. Psychologia rozwojowa dziecka
 6. Neuropsychologia kliniczna 
 7. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 8. Neurofizjologia-anatomia i fizjologia układu nerwowego
 9. Budowa, rozwój, funkcjonowanie i zaburzenia układów zmysłów
 10. Kliniczna obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej, diagnoza i opracowywanie wyników badań
 11.  Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii integracji sensorycznej
 12. Przegląd metod stosowanych w usprawnianiu psychoruchowym dzieci 
 13. Seminarium dyplomowe 
 14. Praktyki terapeutyczne
Forma zaliczenia studiów: 
 • Praca dyplomowa 
 • Zaliczenie praktyk 
Czas trwania studiów: 
 • 3 semestry, 
 • 360 (w tym 120 godzin praktyk ciągłych)

Kierunek realizowany w porozumieniu z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki