Resocjalizacja i Socjoterapia

Resocjalizacja i Socjoterapia

Cel studiów:

Zwiększenie kompetencji zawodowych, wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności oraz zapoznanie słuchaczy z metodyką i zasadami pracy resocjalizacyjnej jak i przygotowanie do pracy w ośrodkach opiekuńczo - resocjalizacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Uczestnictwo w zajęciach studium przygotowuje do zdobycia i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych. Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego - awansu zawodowego nauczyciela.

Adresaci: 

Absolwenci różnych kierunków i specjalności studiów, posiadający dyplom licencjacki lub magisterski, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych pracownicy przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariusze i pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni i zawodowi kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, pracownicy agencji ochrony, innych instytucji rządowych, pozarządowych i organów samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, ponadto działacze, wolontariusze i pracownicy stowarzyszeń, a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym. 

Program studiów: 
 1. Podstawy socjoterapii Psychologia dzieci i młodzieży 
 2. Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
 3. Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie 
 4. Mechanizmy uzależnień 
 5. Psychologia małych grup 
 6. Psychopatologia i psychoterapia rodziny 
 7. Współczesne kierunki psychoterapii 
 8. Interwencja kryzysowa 
 9. Trening umiejętności wychowawczych 
 10. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji 
 11. Trening interpersonalny 
 12. Warsztaty socjoterapeutyczne 
 13. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania 
 14. Współczesne kierunki psychoterapii 
 15. Prawne podstawy profilaktyki społecznej i resocjalizacji 
 16. Metodyka resocjalizacyjna 
 17. Metodyka pracy kuratora sądowego
 18. Socjologiczne podstawy resocjalizacji 
 19. Praktyka 
 20. Seminarium dyplomowe
Forma zaliczenia: 
 • Praca dyplomowa - scenariusz/konspekt zajęć 
 • Test z wybranych zagadnień programowych
Czas trwania studiów:
 • Liczba godzin: 350 godzin zajęć (120 godzin praktyk) 
 • 3 semestry
Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki